Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana Vášho súkromia pri spracúvaní osobných údajov je pre spoločnosť A.V.T. s.r.o. (A.V.T.) dôležitou úlohou a záväzkom. Prosím oboznámte sa so Zásadami spracúvania osobných údajov zo strany A.V.T. a veríme, že Vás ubezpečíme, že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne.

Východiskovým dokumentom pri spracúvaní osobných údajov je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len "GDPR") a relevantné ustanovenia zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon").

A.V.T. plne rešpektuje a chráni osobné údaje dotknutých osôb, s ktorými príde do kontaktu a ctí zásady zákonného a bezpečného spracovania osobných údajov. V tomto dokumente zverejnenom na našej webovej adrese Vám poskytujeme všetky informácie, aby ste vedeli, aké osobné údaje získavame, na aké účely ich spracúvame, s kým ich zdieľame, aké máte práva a ako nás môžete kontaktovať v prípade ďalších otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov.

Pokiaľ nastane zmena týkajúca sa spracúvania osobných údajov, A.V.T. bude o nej informovať aktualizovaním týchto Zásad spracúvania osobných údajov zverejnených na svojom webe.

Informácie o A.V.T.

A.V.T. s.r.o.

So sídlom: Horská 14, 831 02 Bratislava

IČO: 35 854 260

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, Vložka číslo: 28453/B

Email: eshop@varkstat.sk

Čo znamená pojem osobné údaje a prečo ich A.V.T. spracúva

Pod termínom osobné údaje GDPR rozumie akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Identifikovateľná je tá fyzická osoba, ktorú možno identifikovať či už priamo alebo nepriamo, predovšetkým odkazom na identifikátor, ako je meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, ale aj odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou činnosti A.V.T. pri prevádzkovaní eshopu Varkštat. Bez spracúvania osobných údajov by svojim klientom, potenciálnym klientom, či obchodným partnerom A.V.T. nemohlo poskytnúť svoje služby v požadovanom rozsahu a kvalite. A.V.T. osobné údaje spracúva len v nevyhnutnom rozsahu a len na dosiahnutie konkrétneho účelu spracúvania, pričom daný účel vždy súvisí s poskytovaním služieb eshpu Varkštat, prípadne za účelom plnenia zákonných povinností. Samotný konkrétny účel spracúvania je buď vymedzený už pred samotným získaním osobných údajov, pričom bez spracúvania osobných údajov by tento legitímny účel nebolo možné dosiahnuť alebo je založený na Vašom dobrovoľnom, kedykoľvek odvolateľnom, súhlase.

Kto je prevádzkovateľom a kto sprostredkovateľom pri spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

A.V.T. ako právnická osoba spracúva osobné údaje v pozícii prevádzkovateľa, kedy priamo A.V.T. určuje účel a prostriedky spracúvania.

Právny základ spracúvania osobných údajov

A.V.T. pri prevádzke eshopu Varkštat spracúva osobné údaje na základe nasledovných právnych základov:

 • Plnenie zmluvy podľa Článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR

V danom prípade je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné buď (i) na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou ako dotknutá osoba - v rámci eshopu Varkštat ide najmä a predovšetkým o získanie nevyhnutných osobných údajov na doručenie objednaného tovaru, na realizáciu platby, uskutočnenia reklamácie, či prípadne ďalších úkonov nevyhnutne súvisiacich s plnením zmluvy, ktorej predmetom je odplatné dodanie tovaru ponúkaného na eshope Varkštat.

 • Plnenie našej zákonnej povinnosti podľa Článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR

V danom prípade je nevyhnutné Vaše osobné údaje spracúvať a archivovať z dôvodu, že A.V.T. pri prevádzke eshopu Varkštat takáto povinnosť vyplýva priamo zo zákona (ide napr. o zákonom stanovenú archiváciu faktúr, či platobných potvrdení).

 • Súhlas podľa Článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR

V danom prípade je na splnenie určitého účelu spracúvania potrebný Váš súhlas. Súhlas sa poskytuje jednoznačným prejavom vôle, ktorý musí byť slobodný, dostatočne konkrétny, založený na Vašom poznaní (t.j. musí byť informovaný) a jednoznačne vyjadrený Vašim súhlasom so spracúvaním tých osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Spracovanie osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby prichádza do úvahy vtedy, ak neexistuje iný právny základ spracúvania osobných údajov. V prípade eshopu Varkštat bude možné sa na našom webe dobrovoľne zaregistrovať, pričom registrácia uľahčí zákazníkom prípadný pravidelný nákup. Osobné údaje poskytované za účelom registrácie budú poskytované na základe Vášho súhlasu, ktorý je kedykoľvek odvolateľný, na základe čoho príde k zrušeniu registrácie.

Kategórie osobných údajov spracúvaných A.V.T.

Pri plnení zákonných povinností, pri plnení zmluvných práv a povinností, či na základe Vášho súhlasu, bude A.V.T. v rámci poskytovaní služieb eshopu Varkštat spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov:

 • Identifikačné údaje zákazníkov akými sú najmä meno a priezvisko, trvalý pobyt, email, telefónne číslo;
 • Kontaktné údaje akými sú napríklad adresa trvalého pobytu, emailová adresa a telefónne číslo;
 • Údaje o zákazníkovi fyzickej osobe - podnikateľovi, kedy môže prísť k spracúvaniu osobných údajov ako IČO, DIČ, IČ-DPH, obchodné meno a miesto podnikania;
 • Údaje o osobách konajúcich v mene právnických osôb ako napríklad osobné údaje o konateľoch, členoch predstavenstva, poverených či splnomocnených osobách.

Komu A.V.T. sprístupňuje osobné údaje

V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje, ktoré boli poskytnuté A.V.T. pri prevádzkovaní eshopu Varkštat, postúpiť aj iným subjektom. Osobné údaje spracúvané A.V.T. v pozícii prevádzkovateľa môžu byť spracúvané tretími osobami za predpokladu, že tak rozhodne A.V.T., alebo mu povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade, že je voľba príjemcu osobných údajov na A.V.T., A.V.T. zdôrazňuje, že iným subjektom postupuje osobné údaje len v nevyhnutných prípadoch a v nevyhnutnom rozsahu a A.V.T. vždy dbá na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany osobných údajov dotknutej osoby. Zároveň A.V.T. informuje, že kategórie príjemcov sa môžu meniť vzhľadom na konkrétny účel spracúvania osobných údajov.

Príjemcovia/kategórie príjemcov osobných údajov:

 • Oprávnené osoby v rámci A.V.T.

Ide o osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom a sú zaviazané mlčanlivosťou, pričom táto ich povinnosť trvá aj po skončení ich spolupráce s A.V.T. (ide o zamestnancov alebo štatutárny orgán spoločnosti A.V.T.);

 • Zmluvní partneri A.V.T. poverení A.V.T.

Ide o osoby, ktoré sú zmluvnými partnermi A.V.T. a spracúvajú Vaše osobné údaje na základe pokynu A.V.T., a to vždy v rozsahu nevyhnutnom na stanovený účel. V danom prípade je teda A.V.T. prevádzkovateľ a zmluvný partner je sprostredkovateľom. A.V.T. ubezpečuje, že pri výbere zmluvných partnerov postupuje v zmysle GDPR a Zákona, a spracovaním osobných údajov poveruje len zmluvného partnera, ktorý poskytuje dostatočné bezpečnostné, technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré zabezpečujú ochranu Vašich práv ako dotknutej osoby. V tomto prípade sú príjemcami nasledovné kategórie príjemcov:

 • obchodní partneri A.V.T. zabezpečujúci fyzický a programový servis informačných technológií A.V.T., najmä informačných systémov, počítačových programov a serverov, potrebných pre poskytovanie služieb a výkon činnosti A.V.T.;
 • obchodní partneri zabezpečujúci plnenie povinností A.V.T. v oblasti daní, auditu, účtovníctva;
 • obchodní partneri zabezpečujúci plnenie povinností A.V.T. pri doručovaní tovaru - poštové alebo kuriérske spoločnosti.
 • Subjekty oprávnené spracúvať osobné údaje na základe zákona

Aby si A.V.T. splnilo povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov a z požiadaviek štátnych alebo iných orgánov, sprístupňuje Vaše osobné údaje aj orgánom činným v trestnom konaní, súdom, exekútorom a pod., pokiaľ A.V.T. takáto povinnosť vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Účely spracovania osobných údajov

Osobné údaje od Vás A.V.T. získava vždy na konkrétny, vopred stanovený účel. Týmito účelmi sú predovšetkým:

 • Poskytovanie služieb- údaje, ktoré od Vás A.V.T. získa, aby Vám vedelo dodať služby, pričom údaje získame ako nevyhnutú súčasť poskytovania eshopu Varkštat.
 • Fakturácia, objednávky či dodacie listy - osobné údaje sa spracúvajú na účely vystavenia faktúr, objednávok, dodacích listov a na účely prijímania a evidovania platieb, resp. pohľadávok.
 • Komunikácia s dotknutými osobami, so zmluvnými partnermi, s potenciálnymi zmluvnými partnermi.
 • Na ďalšie účely vyplývajúce A.V.T. zo zákona a z uzatvorených zmlúv.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sú zo strany A.V.T. pri prevádzkovaní eshopu Varkštat spracúvané len na nevyhnutnú dobu a vždy po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi. Dĺžka uchovávania osobných údajov ďalej závisí od účelu, pre ktorý osobné údaje spracúvame.

Generálne, osobné údaje A.V.T. uchováva, ak je to nevyhnutné po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Osobné údaje poskytnuté A.V.T. na účely plnenia zmluvy, ktorej predmetom je odplatné dodanie tovaru z eshopu Varkštat, uchováva A.V.T. len počas nevyhnutnej doby a len ak je to nevyhnutné za účelom splnenia zmluvných povinností A.V.T. alebo ak jen to nevyhnutné za účelom vynútenia splnenia povinností zmluvného partnera A.V.T. alebo počas trvania potenciálnych zodpovednostných nárokov zo zmlúv.

Po skončení zmluvného vzťahu uchováva A.V.T. osobné údaje len ak je to nevyhnutné, a to len do uplynutia všetkých premlčacích lehôt týkajúcich sa práv a záväzkov súvisiacich s dotknutou zmluvou alebo počas nevyhnutnej doby, ak je spracúvanie nevyhnutné na uplatňovanie práv zo zmluvy či už zo strany A.V.T. alebo zmluvného partnera alebo dotknutej osoby vrátane zákazníkov.

Ak ide o spracovanie osobných údajov založené na udelení súhlasu dotknutej osoby, osobné údaje spracúva A.V.T. do odvolania tohto súhlasu.

Prenos do tretích krajín:

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov do tretích krajín môže nastať len v prípade, ak je právny režim takýchto krajín považovaný Európskou komisiou za právny režim zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.

Bezpečnosť:

A.V.T. sa dôsledne stará o bezpečnosť osobných údajov a spracúvanie nastáva, resp. prebieha len v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane GDPR a Zákona. A.V.T. kladie dôraz na bezpečnostné, technické, organizačné a personálne zabezpečenie spracúvaných údajov.

Osobné údaje v elektronickej forme uchováva A.V.T. v databázach a systémoch, ktoré A.V.T. chráni pred akýmkoľvek poškodením, zničením, stratou či iným zneužitím. Prístup do predmetných systémov a databáz má len osoba, ktorá s osobnými údajmi potrebuje nakladať s ohľadom na účel spracúvania osobných údajov. Kvalita zabezpečenia ochrany osobných údajov je pravidelne monitorovaná a vylepšovaná.

Vaše práva súvisiace s ochranou osobných údajov:

Dotknutá osoba má v súvislosti s ochranou osobných údajov nasledovné práva:

Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo žiadať potvrdenie o tom, či sa o nej spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom. Dotknutej osobe bude poskytnutá kópia osobných údajov, ktoré sa spracúvajú.

Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo, aby bez zbytočného odkladu boli opravené nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie (právo "na zabudnutie")

Dotknutá osoba má právo, aby jej osobné údaje boli vymazané a prestali sa spracúvať:

 • ak osobné údaje už nie sú potrebné v súvislosti s účelmi, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané;
 • ak dotknutá osoba odvolala svoj súhlas alebo namietala voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú; alebo
 • ak spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby nie je v súlade s GDPR alebo Zákonom z iných dôvodov.

Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknutá osoba má právo, aby spracúvanie bolo obmedzené, ak:

 • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho A.V.T. overiť správnosť osobných údajov;
 • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba sa rozhodne, že namiesto žiadania o výmaz osobných údajov bude žiadať obmedzenie ich spracúvania;
 • už osobné údaje dotknutej osoby na účely spracúvania nie sú pre A.V.T. potrebné, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak prišlo k obmedzeniu spracúvania, A.V.T. informuje dotknutú osobu pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

Právo na prenos

V prípade, že sa spracúvanie osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, má dotknutá osoba možnosť získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ktoré dotknutá osoba poskytla A.V.T., a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom a interoperabilnom formáte. Zároveň má dotknutá osoba právo požiadať A.V.T., aby jej osobné údaje prenieslo k prevádzkovateľovi, ktorého si dotknutá osoba zvolí.

Prenosnosť údajov automaticky nevedie k vymazaniu údajov zo systémov A.V.T., a nemá ani vplyv na pôvodné obdobie uchovávania údajov, ktoré sa vzťahuje na prenesené údaje.

Právo namietať

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby.

Právo odvolať súhlas (ak relevantné)

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

V prípade, že sa dotknutá osoba domnieva, že A.V.T. spracúva jej osobné údaje v rozpore s platnými právnymi predpismi, má právo podať sťažnosť na štátny orgán vykonávajúci dozor nad ochranou osobných údajov. Týmto je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Odborárske námestie č. 3, 817 60 Bratislava 15, Slovenská republika.

Vyššie uvedené práva môže dotknutá osoba uplatniť tak, že napíše A.V.T. e-mailovú správu na adresu eshop@varkstat.sk a v riadku predmetu uvedie: "Ochrana osobných údajov".

Kontaktujte nás:

V prípade ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa spracovania osobných údajov, zašlite nám email na adresu: eshop@varkstat.sk.