Reklamačný poriadok

Prevádzkovateľ eshopu www.varkstat.sk

A.V.T.s.r.o.

Horská 14, 831 02 Bratislava, Slovensko

IČO 35854260    DIČ 2020239958       IČ DPH SK2020239958

zapísaneý v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro , vložka 28453/B

Zodpovedná osoba

Vanesa El Taifi , email: eshop@varkstat.sk, t.č.+421 903 783 277


1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb ktoré predávajúci predal spotrebiteľom. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.

2. Reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Reklamáciu môžete podať písomne na adresu prevádzkovateľa eshopu,

emailom :eshop@varkstat.sk, alebo na t.č.+421 903 783 277

3. K reklamácii je potrebné vždy predložiť doklad o nákupe tovaru alebo poskytnutí služby (faktúru, pokladničný blok). Druhy reklamácií a ich vybavenie :

a) záručná reklamácia

Predávajúci poskytuje na produkt záruku v zmysle Obchodného zákonníka. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia produktu zákazníkom. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby.

Záručná reklamácia sa vybaví podľa možnosti hneď (v prípade opodstatnenosti), a to výmenou tovaru za bezchybný, alebo poskytnutím náhradnej, bezvadnej služby. Ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí záručnú opravu v lehote do 30 dní, alebo ak to nie je možné, zoberie vadný výrobok späť a vráti kúpnu cenu.

Záručnú reklamáciu nie je možné uplatniť, ak vada tovaru bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním, alebo používaním na iný účel, alebo za iných podmienok, ako sa má.

b) reklamácia omylu v množstve, druhu, akosti, ceny, apod.

Osoba vybavujúca reklamácie ihneď zistí oprávnenosť reklamácie a odstráni nedostatky.

4. Postup reklamácie

  • oznámte nám reklamáciu
  • budeme vás kontaktovať a dohodneme postup zaslania reklamovaného tovaru
  • do zásielky vložte doklad o nadobudnutí, dôvod reklamácie, kontaktné údaje
  • reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku

5. O každej reklamácii sa vyhotoví reklamačný list dvojmo, z ktorého jednu kópiu dostane spotrebiteľ, originál sa založí. Reklamačné listy sa číslujú vzostupne, a každá reklamácia sa zapíše do knihy evidencie reklamácií.

6. Ak reklamácia nebola vybavená ihneď, predávajúci písomne alebo emailom oznámi spotrebiteľovi spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

Reklamačný poriadok je platný od 1.11.2020