POUČENIE DOTKNUTÝCH OSÔB

o informáciách potrebných k spracúvaniu osobných údajov podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon") a podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "GDPR")

Ochrana Vášho súkromia pri spracúvaní osobných údajov je pre nás dôležitou záležitosťou. Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu.

Prevádzkovateľ eshopu Varkštat:

Obchodné meno: A.V.T. s.r.o.

Sídlo: Horská 14, 831 02 Bratislava

Identifikačné číslo: 35 854 260

Email: eshop@varkstat.sk

Tel. č.: +421 903 783 277

Dotknutá osoba:

Fyzická osoba alebo samostatne zárobkovo činná osoba - podnikateľ, ktorej prevádzkovateľ eshopu Varkštat dodáva a doručuje zakúpený tovar a ktorým vystavuje účtovný doklad.

Účely spracovania osobných údajov:

 • Osobné údaje sa spracúvajú na účely objednania, dodania, zaplatenia a doručenia tovaru objednaného na eshope Varkštat a na účely vystavenia daňového dokladu, objednávky, prípadne dodacieho listu dotknutej osobe.
 • Osobné údaje sa spracúvajú na účely plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi zákazníkom a prevádzkovateľom eshopu Varkštat, napr. z dôvodu prípadných reklamácií, preverovania vád na tovare, vracania tovaru.
 • Osobné údaje sa spracúvajú na účely plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov vo vzťahu k zmluvnému vzťahu medzi zákazníkom a prevádzkovateľom eshopu Varkštat (napr. na účely archivácie, spracovanie účtovných dokladov, plnenia povinností podľa daňových predpisov - zaplatenie dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a pod.).

Právny základ spracúvania osobných údajov:

 • § 13 ods. 1 písm. b) Zákona a článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.
 • § 13 ods. 1 písm. c) Zákona a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti.
 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Príjemcovia/kategórie príjemcov osobných údajov:

 • Daňový úrad
 • Účtovník
 • Spoločnosť poskytujúca služby IT
 • Zasielateľské a kuriérske spoločnosti
 • Súd, orgány činné v trestnom konaní, exekútor - ak takáto povinnosť vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov

Doba uchovávania osobných údajov:

Faktúry a objednávky 10 rokov

Údaje zo zmluvy -

na objednanie a dodanie

tovaru z eshopu Varkštat do splnenia účelu, t.j. do uplynutia všetkých potenciálnych nárokov zo zmluvy, vrátane zodpovednostných

Práva dotknutej osoby:

Právo na prístup k osobným údajom: dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom. Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Právo na opravu: dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie (právo "na zabudnutie"): dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli vymazané a prestali sa spracúvať:

 • ak osobné údaje už nie sú potrebné v súvislosti s účelmi, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané,
 • ak dotknutá osoba odvolala svoj súhlas alebo namieta voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, alebo
 • ak spracúvanie jej osobných údajov nie je v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov z iných dôvodov.

Právo na obmedzenie spracúvania: dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, ak:

 • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

Právo na prenos: v prípade, že sa spracúvanie osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, dotknutá osoba má možnosť získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom a interoperabilnom formáte a preniesť ich k ďalšiemu prevádzkovateľovi.

Prevádzkovateľ v tomto prípade nie je zodpovedný za spracúvanie uskutočňované dotknutou osobou alebo inou spoločnosťou, ktorá osobné údaje prijme. Prenosnosť údajov automaticky nevedie k vymazaniu údajov zo systémov prevádzkovateľa a nemá ani vplyv na pôvodné obdobie uchovávania údajov, ktoré sa vzťahuje na prenesené údaje.

Právo namietať: dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka.

Právo odvolať súhlas (ak relevantné): dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: štátnym orgánom vykonávajúcim dozor nad ochranou osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Odborárske námestie č. 3, 817 60 Bratislava 15, Slovenská republika.

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje vyššie uvedené práva tým, že napíše spoločnosti A.V.T. s.r.o. ako prevádzkovateľovi eshopu Varkštat e-mailovú správu na adresu eshop@varkstat.sk a v riadku predmetu uvedie: "Ochrana osobných údajov"

Dotknutá osoba musí poskytnúť svoje osobné údaje na základe zmluvy, z ktorej vyplývajú povinnosti tak prevádzkovateľovi ako aj samotnej dotknutej osobe. V prípade keď dotknutá osoba odmietne poskytnúť svoje osobné údaje, nie je možné dotknutej osobe dodať tovar a ani vystaviť faktúru za poskytnutú službu, na základe čoho by dochádzalo k nemožnosti plnenia povinnosti prevádzkovateľa ani dotknutej osoby vyplývajúcej zo zmluvy na odplatné dodanie tovaru z eshopu Varkštat..

Osobné údaje dotknutej osoby nebudú postupované do tretích krajín.